Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer - verder J. Slijkhuis: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
J. Slijkhuis Handelsonderneming Hattem BV
Populierenlaan 6 8051 DA Hattem
038 4442156
info@jslijkhuis.nl

KvK nummer: 0804196
BTW nummer: NL812607910B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van J. Slijkhuis en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen J. Slijkhuis en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal J. Slijkhuis voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij J. Slijkhuis zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de het aangeboden product. In het geval van gebruik van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van het aangeboden product. Eventuele fouten of afwijkingen in geschreven productomschrijvingen of afbeeldingen inzake het aanbod binden de ondernemer niet.
Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. J. Slijkhuis kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien J. Slijkhuis op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij producten:
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen ontbinden.
J. Slijkhuis mag de consument vragen naar de reden van herroeping. De hiervoor genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. J. Slijkhuis mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk of via e-mail aan J. Slijkhuis.  Zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van herroeping, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) J. Slijkhuis.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de eventueel door J. Slijkhuis verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 

Artikel 9 - Verplichtingen van J. Slijkhuis bij herroeping
J. Slijkhuis vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door J. Slijkhuis in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument aan J. Slijkhuis de herroeping meldt. Tenzij J. Slijkhuis aanbiedt het product zelf af te halen, mag J. Slijkhuis wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft J. Slijkhuis de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn zoals gesublimeerd textiel.
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben zoals diervoeders of diergeneesmiddelen.
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zoals diergeneesmiddelen, verzorgingsproducten, hygiëneartikelen zoals onderzoekshandschoenen of stofmaskers.
Artikel 11 - Prijzen, specificaties en levering
J. Slijkhuis behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen in prijzen, productspecificaties, leveringsvoorwaarden of andere variabelen. Niet onderhevig aan eventuele wijzigingen zijn gegevens onderhevig aan een reeds gesloten overeenkomst met uitzondering van deze waarbij het voor de consument redelijkerwijs duidelijk had mogen worden dat het aanbod berustte op een fout in de prijs, omschrijving of andere afwijking.
Levering naar de Nederlandse eilanden vindt slechts plaats na overleg met de klant. Dit vanwege alternatieve tarieven en beperkingen t.a.v. gewicht.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie 
J. Slijkhuis staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door J. Slijkhuis diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover J. Slijkhuis kan doen gelden indien J. Slijkhuis is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van J. Slijkhuis, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
J. Slijkhuis zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij J. Slijkhuis tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Betaling
Betaling dient te geschieden via iDeal of via banktransactie. J. Slijkhuis verzendt de producten zo spoedig mogelijk nadat er bevestiging van de betaling is ontvangen. J. Slijkhuis behoudt zich het recht voor om de levering van bestelde producten op te schorten in afwachting van bevestiging van de betaling.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15 - Klachtenregeling
Voor klachten kan contact worden opgenomen met J. Slijkhuis. Dit kan via e-mail, schriftelijk, door het invullen van het op de website beschikbare contactformulier of telefonisch.
J. Slijkhuis zorgt dat alle mogelijkheden om contact op te nemen en de noodzakelijke contactgegevens te allen tijde beschikbaar zijn op de website onder de noemer "contact" en zal deze tevens vermelden bij de bevestiging van de overeenkomst. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij J. Slijkhuis.
Bij J. Slijkhuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door J. Slijkhuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 17 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen J. Slijkhuis en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Digitale verveelvoudiging en auteursrecht
Geen enkele media, tekstueel of grafisch, van deze website mag zonder toestemming van J. Slijkhuis verveelvoudigd of geopenbaard worden.